Strategická výzkumná agenda


Úvod

Kompletace a aktualizace tohoto dokumentu bude jedním z významných výstupů Technologické platformy pro podporu připravenosti Česka na elektromobilitu (TP eMobilita), jejímž posláním je podpora koncepčního rozvoje elektromobility v České republice. Vznik TP eMobilita vychází z konsorcia ustaveném na půdorysu Elektromobilní Platformy, z.s., která má rozvíjející se členskou základnu tvořenou zástupci významných odvětví, kteří se tématem elektromobility dlouhodobě zabývají, především ze segmentu automotive, energetiky a vědecko-výzkumné sféry.

Představení TP eMobilita

TP eMobilita je zaměřena na podporu koncepčního rozvoje elektromobility v České republice. Zájem je směřován zejména na aplikace v dopravě, energetice a dalších odvětvích průmyslu, vč. kritické infrastruktury.

Vymezení oblasti zájmu TP eMobilita

Elektromobilita je ucelený koncept technologií, prostředků, nástrojů sloužících k uspokojování primárně dopravních potřeb člověka, ve spojení s OZE/FVE pak sekundárně také těch energetických. Cílem TP eMobilita bude pomoci připravit Česko na výzvy související s elektrifikací silniční osobní a nákladní dopravy a transformaci souvisejících průmyslových odvětví.

Motivace pro rozvoj elektromobility

Bezemisní řešení mobility v ČR zejména v silniční dopravě s ohledem na Green Deal a Fit for 55.

Legislativa

Mezi klíčové dokumenty motivující výrobce vozidel k přechodu na bezemisní vozidla, tj. bateriové vozy ale také vozidla s palivovým článkem jsou následující:

V roce 2009 bylo schváleno první Nařízení, které nastavilo emisní limity CO2 pro nové osobní automobily ve výši 130 g CO2/km od roku 2012. V roce 2011 první nařízení pro lehká užitková vozidla stanovilo průměrné emise CO2 ve výši 175 g CO2/km od roku 2014. V letošním roce bylo/bude schváleno nařízení, které v zásadě povede k ukončení prodejů nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel s klasickým spalovacím motorem od roku 2035, s výjimkou využití tzv. syntetických paliv.

Nařízení týkající se emisí CO2 u nákladních vozidel (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla stanovilo snížení emisí CO2 počínaje rokem 2025 o 15 % a počínaje rokem 2030 o 30 %.

Návrh revize Nařízení 2019/1242 ze dne 14. února 2023 navrhuje postupně zavést přísnější normy pro emise CO2 pro téměř všechna nová těžká vozidla s certifikovanými emisemi CO2, ve srovnání s úrovněmi v roce 2019 (detailněji viz dále).

V prosinci 2022 nabyl účinnosti zákon č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který stanovuje minimální podíl vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek nebo k zajišťování veřejné dopravy. Za nízkoemisní vozidlo (kat. M1, M2 nebo N1) se do konce roku 2025 považuje takové, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km, od roku 2026 pak jen vozidla, která v provozu nemají žádné emise CO2. Minimální podíly pro uvedené kategorie jsou stanoveny na 29,7 %.

V listopadu roku 2022 představila Evropská komise návrh nových norem Euro 7, které sjednotí limity pro benzinové a dieselové motory a zdvojnásobí se doba po kterou budou muset vozidla tyto normy plnit, a kromě emisí se bude vztahovat i na otěr z brzd a pneumatik. Nařízení zahrnuje osobní, lehká i těžká užitková vozidla.

Pokud jde o výstavbu dobíjecí infrastruktury, hlavním dokumentem je návrh Nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (KOM2021/559 final), tzv. AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), který navrhuje cíle v oblasti výstavby dobíjecí infrastruktury pro osobní i nákladní vozidla, jejichž plnění bude pro členské státy povinné.

Na podporu automobilového průmyslu a k dosažení cílů v oblasti snižování emisí CO2 mnoho států přijímá akční plány čisté mobility. Česká republika schválila první Národní akční plán čisté mobility (NAP ČM) v roce 2015, na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. NAP ČM byl průběžně aktualizován a obsahuje opatření na podporu rozvoje vozidel na alternativní paliva a související infrastruktury. V roce 2023 byla zahájena příprava aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility.

Priority výzkumu a vývoje

Mezi klíčová témata výzkumu a vývoje je analýza současných a budoucích technologických trendů v e-mobilitě a souvisejících kompetenčních potřeb v oblasti elektromobility, např. v oblasti budování nabíjecí infrastruktury, servisování elektromobilů vč. např. nákladních vozidel. Na Evropské úrovni toto téma rozpracovává tzv. European Skills Agenda, pětiletý plán zaměřený na implementaci Green Deal a další témata.

Strategické směry a cíle pro rozvoj elektromobility v ČR

  • Analýza trendů elektromobility

Budou analyzovány současné a očekávané trendy elektromobilitě a definovány bariéry rozvoje elektromobility zejm. v oblasti technologií, regulace, přístupu k surovinám, vzdělávání a osvěty

  • Dopady klíčové relevantní regulace

zejm. pokud jde o implementaci ambiciózních cílů v oblasti rozvoje dobíjecí infrastruktury, kterou přinese připravované nařízení o rozmístění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR) a další regulace.

  • Technologické inovace v oblasti dobíjení

způsoby dynamického či statického (indukční a jiné) dobíjení, jako jsou výměny baterie ("battery swapping"), možnost přelévání energie z vozidla do infrastruktury a vyvažování sítě (Vehicle2Grid), sdílená mobilita a příprava na autonomní mobilitu.

  • Analýza a předávání dostupných dat a interakce s relevantními subjekty z oblasti průmyslu, vzdělávání a vědy a výzkumu

konference, semináře, workshopy a webináře pro získávání a předávání informací, získávání chybějících kompetence a dovednosti související s nástupem a elektromobility a dobíjecí infrastrukturou v České republice.

  • Přechod na elektromobilitu je i změna tzv. "mind set."

součástí projektu bude, s využitím relevantních nástrojů a kanálů, pracovat na vylepšení vnímání elektromobility široku veřejností, politickou sférou a státní správou a samosprávou – racionalizace debaty o elektromobilitě, osvěta a vyvracení mýtů.